International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2019, Vol. 14(4) 151-166

Motives of Pre-service Classroom Teachers for Sports Activity Participation

Süleyman Can & Sabahattin Deniz

pp. 151 - 166   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2019.220.9   |  Manu. Number: MANU-1909-27-0004

Published online: December 29, 2019  |   Number of Views: 117  |  Number of Download: 713


Abstract

The current study aims to evaluate the pre-service classroom teachers’ motivations to participate in sports activities. The study group of the current research employing the survey model is comprised of the students attending the Department of Classroom Teacher Education in the Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman University. A total of 295 students; 212 females and 83 males, participated in the study on a volunteer basis. The research employed the “Sports Participation Motivation Questionnaire” developed by Oyar, Aşcı, Çelebi and Mülazimoğlu (2001) to collect data. In the analysis of the collected data, SPSS program package was used. In order to determine the between-groups difference, “t test” and “variance analysis” were employed.    In light of the findings of the current study, it can be argued that the female students’ motivation to participate in sports activities (in the sub-dimensions of team spirit, making friends, desire to compete, skill development and be active) is higher than that of the male students. Depending on the grade levels, it was found that the first year students’ motivation to participate in sports activities is more oriented to being with friends when compared to the second year students. The students stated that they spend an hour doing sports a week; thus, they feel relaxed and gain new skills. The students stating that they are not interested in any branch of sports in the university also stated that they are willing to participate in sports activities. Though there are no licensed athletes in their families, some of the students want to be active in sports activities due to their desire to compete and make friends. As a result, it can be maintained that the classroom teachers view sports participation as a need and their motivation in this respect is high.

Keywords: Motivation, sports education, lifelong sports, sports motivation


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Can, S. & Deniz, S. (2019). Motives of Pre-service Classroom Teachers for Sports Activity Participation . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(4), 151-166. doi: 10.29329/epasr.2019.220.9

Harvard
Can, S. and Deniz, S. (2019). Motives of Pre-service Classroom Teachers for Sports Activity Participation . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(4), pp. 151-166.

Chicago 16th edition
Can, Suleyman and Sabahattin Deniz (2019). "Motives of Pre-service Classroom Teachers for Sports Activity Participation ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 14 (4):151-166. doi:10.29329/epasr.2019.220.9.

References
 1. Amman, M.T. (2000). Spor sosyolojisi. (Ed., İkizler, H.,C., Sporda Sosyal Bilimler), İstanbul: Alfa Yayınları. [Google Scholar]
 2. Arıkan, R. (2011). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara:  Nobel Akademik Yayıncılık . [Google Scholar]
 3. Başaran, İ. E. (1982). Eğitime giriş. Ankara: Sevinç Matbaası. [Google Scholar]
 4. Baykal, B. (1978). Motivasyon kavramına genel bir bakış işyerinde motivasyon. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Cüceloğlu, D. (1987). İnsan davranışı: Psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 7. Durusoy, E. A. (2001). Spor pazarlaması, Adana. [Google Scholar]
 8. Ersarı, G., & Naktiyök, A. (2012). İş görenin içsel ve dışsal motivasyonunda stresle mücadele tekniklerinin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 81-101.  [Google Scholar]
 9. Filiz, Z. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesinde spora katılımın değerlendirilmesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3). [Google Scholar]
 10. Garber, S.B. (1996). Extracurricular activities and academic achievement. Journal of Research and Development in Education, 30(1), 42-50. [Google Scholar]
 11. Greendorfer, S.L. (2009). Differencess in childhood socialization influences of women involved in Sport and women not involved in Sport In M. Kotee(Ed.) The dimension of Sport sociology, Champaign, IL Leisure Press; 59-72. [Google Scholar]
 12. Haase, A., Steptoe, A., Sallis, J.F., & Wardle, J. (2004). Leisure-Time Physical Activity in University Students From 23 Countries: Associations with Health Beliefs, Risk Awareness, and National Economic Development. Preventive Medicine. 39: 182-190. [Google Scholar]
 13. Kondrič, M., Sindik, J., Gordana Furjan-Mandić, G. & Schiefler, B. ( 2013). Participation Motivation and Student's Physical Activity among Sport Students in Three Countries. Journal of Sports Science and Medicine, 12(1), 10-18. [Google Scholar]
 14. Kaplan, Y., & Çetinkaya, G. (2010). Çocuklar İçin, Bir İletişim ve Toplumsallaşma Aracı Olarak Spor,  1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi 19-21 Nisan 2010, s.479-487. Kuzey Kıbrıs. [Google Scholar]
 15. Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon-Boş Zamanları Değerlendirme-Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma, Ankara: Seren Matbaacılık.  [Google Scholar]
 16. Karaküçük, S., Yenel, F., & Yaman, M. (1996), Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Televizyon Spor Programlarının Etkinliği, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(3), 44-56. [Google Scholar]
 17. Krech, D. & Crutchfield, R. S. (1980). Sosyal Psikoloji. (çev. Güngör, E.). İstanbul: Ötüken Yayınları. [Google Scholar]
 18. Küçük, V., & Koç, H. (2004). Psiko-sosyal Gelişim Süreci İçerisinde İnsan ve Spor İlişkisi,  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10,1-12. [Google Scholar]
 19. Mansuroğlu, S. (2002). Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Özellikleri Ve Dış Mekân Rekreasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (2), S:53-62). [Google Scholar]
 20. Metin, S.C. (2016). Üniversite öğrencilerinin rekreaktif faaliyetlere katılım düzeyleri ile sosyal uyum becerileri ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 21. Oyar, Z.B.,  Aşçı, F.H. Çelebi, M., & ve Mülazimoğlu, Ö. (2001). Spora Katılım Güdüsü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Spor Bilimleri Dergisi. 12,(29,21-32). [Google Scholar]
 22. Özdinç, Ö. (2005). Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Sporun ve Spora Katılımın Sosyalleşmeyle İlişkisi Üzerine Görüşleri, Spor metre Dergisi, Cilt,3, Sayı, 2, Ankara.  [Google Scholar]
 23. Roychowdhury, D. (2012). Examining reasons for participation in sport and exercise using the Physical Activity and Leisure Motivation Scale (PALMS), (Doctoral dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia). http://vuir.vu.edu.au/19943/1/ Debadeep_RoyChowdhury.pdf,  Son erişim tarihi:  9 Ocak 2018. [Google Scholar]
 24. Roychowdhury, D. (2018).  Functional Significance of Participation Motivation on Physical Activity Involvement. Psychological Thought. 11(19), 9-17. [Google Scholar]
 25. Saçlı, F., & Demirhan G.  (2008). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 19 (2), 92-110. [Google Scholar]
 26. Sirkeci, Y. (2018). Profesyonel futbolcuların antrenman öncesi ve sonrası performans değerlendirmeleri ile benlik saygısı, sporda güdülenme ve sürekli optimal performans duygu durum arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi. [Google Scholar]
 27. Şahan, H. (2007. Üniversitesi öğrencilerinin sosyalleşme sürecinde spor aktivitelerinin rolü, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 28. Taşdemir, A., & Tay, B. (2007). Fen bilgisi öğretiminde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarının akademik başarıya etkileri. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı (1), 173-187. [Google Scholar]
 29. Ünsalan, E., & Şimşekler, B. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Detay Yayınevi.  [Google Scholar]
 30. Vaizoğlu, S.A., Akça, O., Akdağ, A., Akpınar, A., Omar, H.A., Coşkun, D., & Güler, Ç. (2004). Genç Erişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi. Kor. Hek. 3(4): 63- 71. [Google Scholar]