International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2018, Vol. 13(2) 128-160

Academics' Views on the Characteristics of Academic Writing

Ahmet Akkaya & Gülnur Aydın

pp. 128 - 160   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2018.143.7   |  Manu. Number: MANU-1807-17-0005

Published online: July 24, 2018  |   Number of Views: 1269  |  Number of Download: 1766


Abstract

Academic writing is the process of sharing original research with other scholars in accordance with certain standard rules. This process requires correctly following the steps of scientific academic writing. However, a close analysis of recent academic texts reveals a wide range of mistakes or shortcomings. The purpose of this research is to examine the characteristics of academic writing based on the views of the academicians creating it. A semi-structured interview form was created on Google Docs virtual office for this research using qualitative research methodology. Thus, 30 academicians from different cities and universities of Turkey were involved. Content analysis was used to assess the collected data. Each answer given by the academicians was placed into a category such as similarity and relatedness. These categories were transformed into tables by frequency values of the answers, and each table was supported with quotations extracted from the answers. The results show that the academicians presented the highest number of comments about the characteristics related to sections containing “methodology” and “results, discussions and suggestions.” The participants also reported that in their article reviewing process, they encounter the highest number of errors in the “methodology” section, followed by errors in formal standards, spelling-punctuation / expression and academic style.

Keywords: Academic writing, academicians, academic writing education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akkaya, A. & Aydin, G. (2018). Academics' Views on the Characteristics of Academic Writing. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(2), 128-160. doi: 10.29329/epasr.2018.143.7

Harvard
Akkaya, A. and Aydin, G. (2018). Academics' Views on the Characteristics of Academic Writing. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(2), pp. 128-160.

Chicago 16th edition
Akkaya, Ahmet and Gulnur Aydin (2018). "Academics' Views on the Characteristics of Academic Writing". Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (2):128-160. doi:10.29329/epasr.2018.143.7.

References
 1. Aceto, L. (2003). How to write a paper. Reykjavik University, (retrieved from https://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-semdr/Lecturas/howtowrite-ru.pdf on 29.04.2018.) [Google Scholar]
 2. Akın, G. (2009). Bilimsel araştırma ve yazım teknikleri. Ankara: Tiydem Yay. [Google Scholar]
 3. Aktaş, E. ve Uzuner Yurt, S. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik analizi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 10(7), 73-96. [Google Scholar]
 4. Aydın, G. (2015). Türk dili ve edebiyatı hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğretim uygulamalarının akademik yazma becerilerine etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 5. Aydın, G. (2017) Türk dili ve edebiyatı hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğretim uygulamalarının akademik yazma becerilerine etkisi. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 5(3), 276-300. [Google Scholar]
 6. Aydın, G. & Baysan, S. (2018). Perceptions of postgraduate students on academic writing skills: A metaphor analysis study. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(2), 212-239. [Google Scholar]
 7. Bahar, M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy, 2(4), 209-233. [Google Scholar]
 8. Bayat, N. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 155-168. [Google Scholar]
 9. Bowker, N. (2007). Academic writing: A guide to tertiary level writing. Massey: Massey University Student Life Palmerston North. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: PegamA Yayınları. [Google Scholar]
 11. Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Thousand Oaks: Sage Publications. [Google Scholar]
 12. Day, R. A. (2005). Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır? (Çev. G. Aşkar Altay) (10. Basım). Ankara: TÜBİTAK Yay. [Google Scholar]
 13. Deniz, K., Karagöl, E. (2017). Akademik yazma açısından makale hakem değerlendirme formları. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 12(34), 143-162. [Google Scholar]
 14. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds) (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oas, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 15. Dinler, Z. (2012). Bilimsel araştırma ve e-kaynaklar (7. Basım). Bursa: Ekin Yayınevi. [Google Scholar]
 16. Dura, C. (2005). Düşünme, araştırma, yazma. Ankara: Ekin Yayınları. [Google Scholar]
 17. Ekmekçi, A. ve Konaç, E. (2009). Bilimsel yazımın bazı temel kuralları. TÜBAV Bilim Dergisi. 2(1), 117-121. [Google Scholar]
 18. Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. ve Balım, A.G. (2011), Fen Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerdeki Yöntemsel ve İstatistiksel Sorunlar. İlköğretim Online, 10(1), 206-218. [Google Scholar]
 19. Fulwiler, T. (2002). College writing a personal approach to academic writing. Portsmouth: Boynton/Cook Publishers Heinemann. [Google Scholar]
 20. Gillett, A. & Hammond, A. & Martala, M. (2009). Successful academic writing. Essex: Pearson Longman. [Google Scholar]
 21. Hogue, A. (2008). First steps in academic writing (second edition). United States of America: Pearson Longman. [Google Scholar]
 22. İşeri, K., Şen, E. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında Türkçe yazılan bilimsel metinlerin incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 5(1). p. 434-446. [Google Scholar]
 23. Kan, M. O. ve Uzun, G. L. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerine ı̇lişkin sözbilimsel hareket ve adımlar. Zeitschrift für die Welt der Türken. 7(3): 3-52. [Google Scholar]
 24. Kan, M. O., Gedik, F. N. (2016). Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayanların akademik yazma ve tez oluşturma sürecine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 6(3). p. 402-408. [Google Scholar]
 25. Kan, M. O., Uzun, L. G. (2014). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin bulgular, tartışma, sonuç bölümlerine ilişkin sözbilimsel yapı özellikleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2(3), s.1-19. [Google Scholar]
 26. Kan, M. O., Uzun, L. G. (2016). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin yöntem bölümlerine ilişkin sözbilimsel yapı özellikleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(1). 331-343. [Google Scholar]
 27. Kansu, E. (2009). Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler. (ed. Emin KANSU). Bilim Etiği Sempozyumu içinde (s.163-170). Ankara: TÜBA. [Google Scholar]
 28. Kara, Ö. T., Öztürk, B. (2015). Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. IJLET. UDES 2015 (Özel Sayı), 2230-2243. [Google Scholar]
 29. Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelemesi: Bir durum çalışması (Unpublished doctoral dissertaiton). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 30. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (16. Basım). Anakara: Nobel Yay. [Google Scholar]
 31. Kozak, M. (2014). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Monippally, M. M., Pawar, B. S. (2010). Academic writing – A guide for management students and researchers. New Delhi: Vivek Mehra for Response Books. [Google Scholar]
 33. Murray R., Moore, S. (2006). The handbook of academik writing a fresh approach. Berkshire: Open University Press. [Google Scholar]
 34. Ocak, M. A. (2010). Alanyazın incelemesi. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 35. Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. ve Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği eğitimi ana bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenmesi. ZfWT Journal of World of Turks. 5(3), 187-205.   [Google Scholar]
 36. Sevim, O. ve Özdemir Erem, N. (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1(3), 174- 186. [Google Scholar]
 37. Tompkins, G.E. (2009). Language arts: Content and teaching strategies (5. Edition). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall. [Google Scholar]
 38. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (24), 543-559. [Google Scholar]
 39. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]