International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2018, Vol. 13(2) 69-86

Examining the Emotional Literacy Skill Levels of High School Students

Melek Alemdar

pp. 69 - 86   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2018.143.4   |  Manu. Number: MANU-1803-19-0006.R1

Published online: July 23, 2018  |   Number of Views: 237  |  Number of Download: 981


Abstract

The aim of this study, which was carried out in the center of Eskişehir using the survey model of quantitative research, is to describe the emotional literacy skill levels of the high school students and analyze them based on different variables. The study was conducted with 1103 high school students who were selected using stratified sampling method and as the data collection tool, “Emotional Literacy Skill Scale” developed by the researcher was used.

The analyses of the data indicated that the high school students in the center of Eskişehir generally have medium and high levels of emotional literacy. When the demographic variables are examined, there are statistically significant differences in the emotional literacy skill total scores based on the gender, school type, and GPA variables.

It is observed that female students and students with high GPAs have higher scores in many dimensions; thus, the schools, which accept students with high scores and the female students are the majority, have better average in terms of emotional literacy skill.

Keywords: Emotional Literacy, Literacy, Survey method


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Alemdar, M. (2018). Examining the Emotional Literacy Skill Levels of High School Students. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(2), 69-86. doi: 10.29329/epasr.2018.143.4

Harvard
Alemdar, M. (2018). Examining the Emotional Literacy Skill Levels of High School Students. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(2), pp. 69-86.

Chicago 16th edition
Alemdar, Melek (2018). "Examining the Emotional Literacy Skill Levels of High School Students". Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (2):69-86. doi:10.29329/epasr.2018.143.4.

References
 1. Agnoli, S., Mancini, G., Pozz, T., Baldaro, B., Russo, P. M. and Surcinelli, P. (2012). The interaction between emotional intelligence and cognitive ability in predicting scholastic performance in school-aged children. Personality and Individual Differences (53), 660-665. [Google Scholar]
 2. Alver, B. (2005). Psiklojik danışma ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin empatik beceri ve karar verme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, (14), 19-34. [Google Scholar]
 3. Antidote (2003). The Emotional Literacy Handbook: Promoting Whole-school Strategies. London: David Fulton in association with Antidote. [Google Scholar]
 4. Baloğlu, N. & Karadağ, E. (2008). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği : Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve factor yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,  56, 571-606. [Google Scholar]
 5. Bryman, A. (2008). Social research methods. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 6. Çelik, F. (2007). Türk eğitim sisteminde yeni hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi (11): 1-15. [Google Scholar]
 7. DeVellis, R. F. (2012). Scale development theory and applications. California: Sage Publications [Google Scholar]
 8. Eryaman, M. Y. (2008). Writing, method and hermeneutics: Towards an existential pedagogy. Elementary Education Online, 7(1), 2-14. [Google Scholar]
 9. Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, S. (1): 66-80. [Google Scholar]
 10. Goldie, P. (2007). Emotion. Philosophy Compass, 2: 928–938. doi: 10.1111/j.1747-9991.2007.00105.x [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Gumora, G., & Arsenio, W. F. (2002). Emotionality, emotion regulation, and school performance in middle school children. Journal of School Psychology, 40(5), 395 – 413. [Google Scholar]
 12. Haskan, Ö., & Yıldırım, İ. (2012). Şiddet eğilimi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 37, 163. [Google Scholar]
 13. Hair, J. F., Black, W. J., B. J Babin & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis a global perspective (7th edition). New jersey: Pearson Education Inc. [Google Scholar]
 14. Hein, S. (2013). Emotional literacy. http://core.eqi.org/. [Google Scholar]
 15. Kandemir, M., Dündar, H. (2008). Duygusal okuryazarlık ve duygusal okuryazar öğrenme ortamları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 83-90. [Google Scholar]
 16. Keith, T. Z. (2006). Multiple regression and beyond. Boston: Pearson Education Inc. [Google Scholar]
 17. Killick, S. (2006). Emotional literacy: at the heart of the school ethos. London : Paul Chapman. [Google Scholar]
 18. Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge Publications.  [Google Scholar]
 19. Korkmaz, N. H., Şahin, E., Kahraman, M., Öztürk, F. (2001). Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Empatik Becerilerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması. 2. Uluslar Arası Spor Psikolojisi Sempozyumu. İzmir [Google Scholar]
 20. Kurt, A. A. (2001). Tutum ölçeklerinde yapı geçerliliğinin faktor analizi ile incelenmesi.  (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 21. Moffat, A. (2017). Emotional literacy: A scheme of work for primary school. Routledge. [Google Scholar]
 22. Newsome, S., Day, A. L., & Catano, V. M. (2000). Assessing the predictive validity of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 29, 1005-1016. [Google Scholar]
 23. Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegema. [Google Scholar]
 24. Rae, T. (2012). Developing emotional literacy – approaches for staff and students developing an approach in the SEBD school. H. D. John Visser (Dü.) içinde, Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. UK: Emerald. [Google Scholar]
 25. Rasch, D., Kubinger, K. D., & Yanagi, T. (2011). Statistics in psychology using R and SPSS. Chichester: J. Wiley. [Google Scholar]
 26. Reiff, H. B., Hatzes, N. M., Michael, H. B., & Gibbon, T. (2001). The relation of ld and gender with emotional ıntelligence in college students. Learning Disabilities, 34, 66-78. [Google Scholar]
 27. Steiner, C. (2003). Emotional literacy: Intelligence with a heart. California: Personhood. [Google Scholar]
 28. Şenol, V., Akça, R. P., & Çümen, H. (2012). Lise öğrencilerinin duygudaşlık (empati kurma) düzeylerinin belirlenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 31. [Google Scholar]
 29. Tufan, Ş. (2011). Geliştirilen duygusal zekâ eğitimi programının ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 30. Uzan, M. F. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin duygusal algı becerisi düzeylerinin değerlendirilmesi [Google Scholar]
 31.  (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.  [Google Scholar]
 32. Weare, K. (2004). Developing the emotionally literate school. London : Paul Chapman. [Google Scholar]
 33. Wolfer, L. (2006). Real research : conducting and evaluating research in the social sciences . Boston: Pearson/Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 34. Yaman, S. ve Dede, Y. (2007). Öğrencilerin fen ve teknoloji ve matematik dersine yönelik motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 625-638 [Google Scholar]
 35. Yazıcı, H., Seyis, S., & Altun, F. (2011). Emotional intelligence and self-efficacy beliefs as predictors of academic achievement among high school students. Procedia Social and Behavioral Sciences (15), 2319–2323. [Google Scholar]