International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2018, Vol. 13(2) 87-103

Evaluation of Pre-Service Teachers' Perceptions For Teaching Practice Course

Faysal Özdaş

pp. 87 - 103   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2018.143.5   |  Manu. Number: MANU-1802-12-0001.R1

Published online: July 23, 2018  |   Number of Views: 304  |  Number of Download: 1044


Abstract

Pre-service teachers gain experience, positive and negative attitudes towards teaching-learning process, school administration, teacher, student and even school in teaching practice course in pre-service teacher training programs. The purpose of this research was to identify pre-service teachers' perceptions of teaching practice course. Case study research design was used in this qualitative research method. The study group of the research comprised of 42 pre-service teachers who took teaching training course in 2014-2015 academic year.  The purposeful sampling method was used to determine the study group. The data was derived from the semi-structured interview form. Content analysis was employed to analyze the data. The themes were generated as a result of the analysis. The results of the research indicate that pre-service teachers gain experience in teaching profession and be self-confident, learn to be patient and use materials and acquire the importance of communication. On the other hand, they notice some negative cases such as teachers' failures in classroom management, lack of materials, school administrations' negative attitudes and behaviors and teachers' being passive in discipline matters. To overcome these negative cases, suggestions were put forward.

 

Keywords: Pre-service teachers, teaching practice and school


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozdas, F. (2018). Evaluation of Pre-Service Teachers' Perceptions For Teaching Practice Course. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(2), 87-103. doi: 10.29329/epasr.2018.143.5

Harvard
Ozdas, F. (2018). Evaluation of Pre-Service Teachers' Perceptions For Teaching Practice Course. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(2), pp. 87-103.

Chicago 16th edition
Ozdas, Faysal (2018). "Evaluation of Pre-Service Teachers' Perceptions For Teaching Practice Course". Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (2):87-103. doi:10.29329/epasr.2018.143.5.

References
 1. Adıgüzel, A. (2008). Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 2. Akın, U. ve Oğuz, E. (2010). Öğretmenlerin işkoliklik ve tükenmişlik düzeylerinin ilişkisi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 309-327. [Google Scholar]
 3. Altheide, D. L. (1987). Ethnographic content analysis. Qualitative Sociology, 10(1), 65-77. [Google Scholar]
 4. Angerer, J. (2000). Job burnout. Journal of Employment Counseling, 40(3), 98-101.  [Google Scholar]
 5. Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Bektaş, M., ve Ayvaz, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 209-232. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluating quantative and qualitative research (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc. [Google Scholar]
 9. Çelikkaya, T., ve  Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 741-758. [Google Scholar]
 10. Çetintaş, B., ve Genç A. (2005) Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi,  29, 75-84.  [Google Scholar]
 11. Çiçek, Ş. ve İnce, M. L. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16 (3), 146-155. [Google Scholar]
 12. Darling-Hammond, L. (2017) Teacher education around the world: What can we learn from international practice?. European Journal of Teacher Education, 40(3), 291-309. [Google Scholar]
 13. Demir, Ö.  ve  Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139. [Google Scholar]
 14. Dursun, Ö.Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178. [Google Scholar]
 15. Edelwich, J., & Brodsky, A. (1980). Burnout: Stages of disillusionment in the helping professions. New York: Human Sciences Press. [Google Scholar]
 16. Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77. [Google Scholar]
 17. Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: Matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105. [Google Scholar]
 18. Eryaman, M. Y. (2007). From reflective practice to practical wisdom: Toward a post-foundational teacher education. International Journal of Progressive Education, 3(1), 87-107. [Google Scholar]
 19. Eryaman, M.Y. (2008). Teaching as practical philosophy. Saarbrücken, Germany: VDM Verlag Dr. Müller. [Google Scholar]
 20. Eryaman, M.Y. (Ed). (2009). Peter McLaren, education, and the struggle for liberation. Cresskill, NJ: Hampton Press. [Google Scholar]
 21. Eryaman, M. Y. (2010). Frameworks in curriculum development. In C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage Publications. [Google Scholar]
 22. Goodnough, K., Falkenberg, T., & MacDonald, R. (2016). Examining the nature of theory-practice relationships in initial teacher education: A Canadian case study. Canadian Journal of Education, 39(1), 1–28. [Google Scholar]
 23. Gökçe, E.  Demirhan, C.  (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71. [Google Scholar]
 24. Göksoy, S., Sağır, M., ve Şenyurt, Y. E. (2014). Öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (13)49, 443-456. [Google Scholar]
 25. Gujjar A, Ramzan M, Bajwa M.  (2011). An evaluation of teaching practice: practicum. Pakistan J. Commerce and Soc. Sci.,  5(2), 302-318. [Google Scholar]
 26. Kale, M (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 255-280. [Google Scholar]
 27. Karadüz, A., Eser, Y., Şahin, C., ve İlbay, A. B. (2009). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11). 442-455. [Google Scholar]
 28. Kiraz, E. (2002). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişiminde uygulama öğretmenlerinin işlevi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(1), 183-196. [Google Scholar]
 29. Korthagen, F., Loughran, J., Russell T. (2006). Developing fundamental principles for teacher education programs and practices. Teaching and Teacher Education 22, 1020–1041. [Google Scholar]
 30. Kurt Erhan, G. (2016). Matematik öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik beklentileri nelerdir? Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5(3), 279-289. [Google Scholar]
 31. Maslach, C. ve Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99-113. [Google Scholar]
 32. Meade J. (2016). Implementing strengths-based teaching strategies in a policy practice course. Journal of Policy Practice, 15(3), 233-242.  [Google Scholar]
 33. Meade, J. (1996). Burnout. Teacher Magazine, 8(1), 38-42. [Google Scholar]
 34. MEB. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. (1998). Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim-öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. http://oyegm.meb.gov.tr/mevzuat/yonerge/ogretmenlik_uygulamasina_ iliskin_yonerge.htm İndirilme tarihi 10/05/2016. [Google Scholar]
 35. Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation (3rd ed). San Francisco, CA: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 36. Nayır, F., ve Çınkır, Ş. (2015). Uygulama öğretmenleri, yöneticileri ve pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7), 72-86. [Google Scholar]
 37. Ngidi DP & Sibaya PT. (2003). Student teacher anxieties related to practice teaching. South African Journal of Education, 23,18-22. [Google Scholar]
 38. Özdaş , F.  (2018). Pre-service teachers’ perceptions with regard to teaching-learning processes. Journal of Education and Learning,7(3), 188-196.  [Google Scholar]
 39. Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 40. Parker, D. C., Murray-Orr, A., Mitton-Kukner, J., Griffin, S. M. & Pushor, D. (2017). Problematizing complexities and pedagogy in teacher education programs: enacting knowledge in a narrative ınquiry teacher education discourse community. Canadian Journal of Education, 40(2), 1-30. [Google Scholar]
 41. Patton, M. Q. (2002). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage. [Google Scholar]
 42. Seçer, Z. Çelikgöz, N. Ve Kaygılı G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 128-152. [Google Scholar]
 43. Selvi, M.,  Doğru, M., Gençosman, T., ve Saka D. (2017) Fen bilimleri öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin etkinlik kuramına göre incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 175-193. [Google Scholar]
 44. Shafqat Ali and Muhammad Ibrahim Khalid, (2015) Assessment of teaching practice: perceptions of pupil teachers towards supervisors and cooperating teacher’s practices. The Dialogue, 10(4): 424-433. [Google Scholar]
 45. Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63–75. [Google Scholar]
 46. Soylu, Y. (2009). Sınıf öğretmen adaylarının matematik derslerinde öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme konusundaki yeterlilikleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-16. [Google Scholar]
 47. Süral, S. (2017). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersindeki uygulama öğretmenleri hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1),  277-299. [Google Scholar]
 48. Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research.  54(2), 143-178.  [Google Scholar]
 49. Viera, A. J. & Garrett, J. M. (2005). Understanding interobserver agreement: The kappa statistic.  Family Medicine, 37(5), 360-363. [Google Scholar]
 50. Yalın Uçar, M. (2012).  Öğretmenlik uygulamasına ilişkin durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2637-2660. [Google Scholar]
 51. Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 52. Yılmaz, K., ve Tepebaş, F. (2011). İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 157-177. [Google Scholar]
 53. Yılmaz, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1377-1387. [Google Scholar]
 54. YÖK. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. [Google Scholar]
 55. Yüksel, N. S. (2017). Öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni değerlendirmelerinin uygulama deneyimine göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 1048-1062. [Google Scholar]