International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(4) 90-109

Analysis of 2015-2018 Life Studies Curricula Objectives Based on Marzano and Kendall Taxonomy

Gülsüm Yıldırım

pp. 90 - 109   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2021.383.5   |  Manu. Number: MANU-2108-15-0004

Published online: December 02, 2021  |   Number of Views: 44  |  Number of Download: 328


Abstract

The curriculum that changes according to the age conditions helps the individual adapt to society. One of the programs created in this context is the life studies teaching program. The objectives of the curriculums prepared gain importance in this context. This study aims to examine the 2015 and 2018 life studies curricula according to the Marzano and Kendall taxonomy; the document review method has been used. The objectives and explanations of the 2015 and 2018 life studies curricula, which were accepted by the Ministry of National Education, Board of Education and Discipline, have been examined as a document. For the analysis of the research data, the form objectives created by Marzano and Kendall have been used for evaluation. According to the results, 2015 and 2018 life studies teaching programs are generally included in the cognitive system according to Marzano and Kendall’s taxonomy. The objectives in the self-system are insufficient. In addition, while there is an objective in the 2015 curriculum in the metacognitive system, there is no objective in the 2018 curriculum. In the context of knowledge, the 2015 and 2018 curricula’ objectives include mental procedures and psychomotor procedures more than the information area. However, both 2015 and 2018 curriculum outcomes focus on mental procedures and psychomotor procedures of generally retrieval and comprehension levels.

Keywords: Life Studies Curriculum, Education Taxonomy, Marzano and Kendall Taxonomy


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yildirim, G. (2021). Analysis of 2015-2018 Life Studies Curricula Objectives Based on Marzano and Kendall Taxonomy . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), 90-109. doi: 10.29329/epasr.2021.383.5

Harvard
Yildirim, G. (2021). Analysis of 2015-2018 Life Studies Curricula Objectives Based on Marzano and Kendall Taxonomy . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), pp. 90-109.

Chicago 16th edition
Yildirim, Gulsum (2021). "Analysis of 2015-2018 Life Studies Curricula Objectives Based on Marzano and Kendall Taxonomy ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (4):90-109. doi:10.29329/epasr.2021.383.5.

References
 1. Anderson, L.W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman. [Google Scholar]
 2. Akpınar, B. (2010). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Data. [Google Scholar]
 3. Ayvacı, H. Ş., Nedim, A. L. E. V. ve Yıldız, M. (2014). Öğrenme kazanımlarının tasarlanma sürecine ilişkin lisansüstü öğrencilerinin zihinsel modellerini belirlemeye yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1013-1030. [Google Scholar]
 4. Başar, T. (2009). 2005 yılı ilköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı eğitim hedeflerinin taksonomik analizi. (Tez No: 249756). [Yüksek Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Tokat]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı  [Google Scholar]
 5. Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel.  [Google Scholar]
 6. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Chatterjee, D., & Corral, J. (2017). How to write well-defined learning objectives. The Journal Of Education In Perioperative Medicine (JEPM), 19(4), E610. [Google Scholar]
 8. Cicioğlu, H. (1982). Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk ve ortaöğretim: tarihi gelişimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. [Google Scholar]
 9. Değirmenci, T. (2018). İlköğretim 4. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler öğretim programlarının üstbilişsel açıdan incelenmesi. (Tez No: 503570). [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı. [Google Scholar]
 10. Eker, C., Bilgin, Ç. ve Baykan, E. (Eylül, 2019). Hayat bilgisi dersi öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi.  II. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül 2019, Amasya. [Google Scholar]
 11. Furst, E. J. (1994). Bloom’s taxonomy: Philosophical and educational issues. L. W. Anderson & L. A. Sosniak (Eds.), Bloom’s taxonomy: A forty-year retrospective: Ninety-third yearbook of the National Society for the Study of Education. Chicago: University of Chicago. [Google Scholar]
 12. Güzel, Ç. İ., Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., Arıkan, S., & Tuncer, Ç. Ö. (2009). İlköğretim 1. ve 5. sınıflar arasındaki öğretim programlarının kapsam ve öğrenme çıktıları açısından değerlendirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama Dergisi, 1, 10-48. [Google Scholar]
 13. Hodder, I. (2000). The interpretation of documents and material culture. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research, Thousand Oaks, CA: Sage.  [Google Scholar]
 14. Karabağ, G., (2009). Hayat bilgisi dersinin tarihçesi. B. Tay (Ed.) Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Maya Akademi. [Google Scholar]
 15. Karacaoğlu, Ö. C. (2020). 2. sınıf hayat bilgisi kazanımlarının alanyazındaki ölçütlere göre incelenmesi ve düzeylerinin belirlenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 34-62. DOI:10.29299/kefad.2020.21.01.002 [Google Scholar]
 16. Karadağ, R., & Kaya, Ş. (2017). Marzano Taksonomisi’ne göre ilkokul programlarındaki kazanımların değerlendirilmesi: bir durum çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(2), 220-250. [Google Scholar]
 17. Karakelle, Ş. S. & Şentürk, C., (2006). Üst bilişsel düzeyi yüksek ve düşük öğrencilerin ebeveyn tutumlarının incelenmesi. Psikoloji Çalışmaları, 26, 45-56. [Google Scholar]
 18. Kıral, B. (2020).  Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189. [Google Scholar]
 19. Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218 [Google Scholar]
 20. Küçükahmet, L. (2000). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 21. Lee Y.J., Kim M., Jin Q., Yoon HG., Matsubara K. (2017) Revised Bloom’s Taxonomy—The Swiss Army Knife in curriculum research. In: East-Asian primary science curricula. Springer Briefs in Education. Singapore: Springer, [Google Scholar]
 22. Marzano, R. J. (2001). Designing a new taxonomy of educational objectives: experts in assessment. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 23. Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (Eds.). (2006). The new taxonomy of educational objectives. Thousand Oaks, CA:  Sage. [Google Scholar]
 24. Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (Eds.). (2008). Designing and assessing educational objectives: Applying the new taxonomy. Thousand Oaks, CA :Sage. [Google Scholar]
 25. Ministry of National Education. [MoNE] (2005). Hayat bilgisi öğretim programları (ilkokul 1.2. ve 3. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 26. MoNE. (2015). Hayat bilgisi öğretim programları (ilkokul 1.2. ve 3. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.   [Google Scholar]
 27. MoNE. (2018). Hayat bilgisi öğretim programları (ilkokul 1.2. ve 3. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.   [Google Scholar]
 28. Miles, B., M. & Huberman, A., M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage. [Google Scholar]
 29. Ornstein, A.C. ve Hunkins, F. P. (2016). Eğitim programı (Çev. A. Arı). Konya: Eğitim. [Google Scholar]
 30. Özgüç, C. (2019). İlkokul 2. sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Tez No: 591714). [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı. [Google Scholar]
 31. Patton, M. Q. (2018). Nitel araştirma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. M.  Bütün & S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 32. Resmi Gazete. (1949). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Sayı: 7217. Ankara: Başbakanlık  [Google Scholar]
 33. Resmi Gazete. (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Sayı: 17844 Ankara: Başbakanlık  [Google Scholar]
 34. Topses, G. (2001). Hayat Bilgisi ders kitabı inceleme kılavuzu hazırlama gerekçesi. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu-hayat bilgisi 1-3 (ss. 1-18). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 35. Ulum, H. (2017). MEB ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. (Tez No: 473546). [Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Mersin]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı. [Google Scholar]
 36. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin.  [Google Scholar]