International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(4) 30-48

In-Service and Pre-Service Physical Education Teachers’ Levels of Belief in Education: A Comparative Study

Tarık Balcı & Mehmet Yanık

pp. 30 - 48   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2021.383.2   |  Manu. Number: MANU-2106-19-0003.R1

Published online: December 02, 2021  |   Number of Views: 52  |  Number of Download: 104


Abstract

The aim of this study was to comparatively examine in-service physical education teachers’ and pre-service physical education teachers’ levels of belief in education. This study, which was carried out with the participation of physical education teachers (n=266) employed in various cities of Turkey, as well as first grade (n=73) and fourth grade (n=64) pre-service physical education teachers studying at Balıkesir, Manisa Celal Bayar and Muğla Sıtkı Koçman Universities, was conducted using a survey model. The “Scale of Teachers’ Levels of Belief in Education” developed by Akın and Yıldırım (2015) was used as the data collection tool in the research. For the data analysis, descriptive statistics, independent samples t-test, one-way analysis of variance, and Scheffé’s test were utilised. As a result of the research, it was determined that physical education teachers and pre-service teachers partially believed that the general aims of education were achieved, while they believed that the aims of education related to socialisation and all-round development were achieved more than the aims of education regarding individual differences. In the study, it was found that pre-service teachers believed in education more than in-service teachers, and that teachers’ professional seniority was an important factor affecting levels of belief in education. In future research, qualitative studies and mixed design studies should be conducted in order to obtain more in-depth information related to revealing the reasons for in-service teachers’ and/or pre-service teachers’ partial and low levels of belief in education and to suggesting solutions. Furthermore, future studies with a correlational design aimed at determining the relationships of teachers’ levels of belief in education with their levels of organisational commitment, professional burnout, motivation and alienation and with their perceptions towards the profession will contribute to better understanding of the phenomenon of belief in education.

Keywords: Belief in Education, Physical Education, In-Service Teacher, Pre-Service Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Balci, T. & Yanik, M. (2021). In-Service and Pre-Service Physical Education Teachers’ Levels of Belief in Education: A Comparative Study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), 30-48. doi: 10.29329/epasr.2021.383.2

Harvard
Balci, T. and Yanik, M. (2021). In-Service and Pre-Service Physical Education Teachers’ Levels of Belief in Education: A Comparative Study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), pp. 30-48.

Chicago 16th edition
Balci, Tarik and Mehmet Yanik (2021). "In-Service and Pre-Service Physical Education Teachers’ Levels of Belief in Education: A Comparative Study ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (4):30-48. doi:10.29329/epasr.2021.383.2.

References
 1. Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ., & Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 151-166. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/2834/38590 [Google Scholar]
 2. Aiken, M., & Hage, J. (1966). Organizational alienation: A comparative analysis. American Sociological Review, 31(4), 497-507. https://doi.org/10.2307/2090773 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 343-361. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2774/37170 [Google Scholar]
 4. Akın, U., & Yıldırım, N. (2015). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ölçeği (ÖEİDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 70-83. https://doi.org/10.19160/e-ijer.24672 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Argon, T., & Cicioğlu, M. (2020). Meslek lisesi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyleri ile öğretme motivasyonları. The Journal of Academic Social Science Studies, 57(1), 1-23. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7108 [Google Scholar]
 6. Aslan, M. (2020). Examination of the professional belief level of the physical education teacher candidates and factors affecting their belief level: A mixed-method research. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), 330-349. https://doi.org/10.29329/epasr.2020.323.18 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Cemaloğlu, N. (2017). Eğitim Sisteminde Öğretmenliğin Rolü ve Özellikleri. In Ç. Özdemir, & A. S. Arslangilay (Eds.), Eğitim Bilimine Giriş (4th Edition). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 8. DeCotiis, T. A., & Summers, T. P. (1987). A path analysis of a model of the antecedents and consequences of organizational commitment. Human Relations, 40(7), 445-470. https://doi.org/10.1177/001872678704000704 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Dee, J. R., Henkin, A. B., & Singleton, C. A. (2006). Organizational commitment of teachers in urban schools: Examining the effects of team structures. Urban Education, 41(6), 603–627. https://doi.org/10.1177/0042085906292512 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Demirhan, G., Bulca, Y., Saçlı, F., & Kangalgil, M. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 57-68. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7788/101806 [Google Scholar]
 11. Erden, M. (2017). Eğitim Bilimlerine Giriş (11th Edition). Ankara: Arkadaş Yayınevi. [Google Scholar]
 12. Ergün, E., & Argon, T. (2017). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ve duygusal emek davranışları arasındaki ilişki. Journal of International Social Research, 10(53), 556-566. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175334144 [Google Scholar]
 13. Eskicumalı, A. (2015). Eğitimin Temel Kavranları. In S. Turan & Y. Özden (Eds.), Eğitim Bilimine Giriş (6th Edition). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 14. Gençay, Ö. A. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 765-780. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49102/626607 [Google Scholar]
 15. George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference (10th Edition). Boston, MA: Pearson. [Google Scholar]
 16. Gün, F. (2017). Öğretmenlerin eğitime inanma ve işle bütünleşme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science, 10(4), 408-431. http://dx.doi.org/10.5578/keg.10401 [Google Scholar]
 17. Hulpia, H., Devos, G., & Van Keer, H. (2009). The influence of distributed leadership on teachers’ organizational commitment: A multilevel approach. The Journal of Educational Research, 103(1), 40-52. https://doi.org/10.1080/00220670903231201 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Kabakaş, M. (2019). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile öz yeterliği arasındaki ilişki: Malatya ili örneği (Master’s Thesis, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey). [Google Scholar]
 19. Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler (32nd Edition). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Kasapoğlu, H. (2016). Öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemine ilişkin algılarının metaforlar yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 22(1), 59-80. https://doi.org/10.14527/kuey.2016.003 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Kaya, M., Bozdemir, R., Türkçapar, Ü., & Demir, O. (2015). Beden eğitimi öğretmenlerinin bazı mesleki sorunlarının incelenmesi (Tokat ili örneği). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 356-375. https://doi.org/10.16991/INESJOURNAL.172 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Korkmaz, İ., Saban, A., & Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10359/126826 [Google Scholar]
 23. Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s16m [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Kul, M. & Hergüner, G. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorunları ve performanslarına etkileri (Sakarya ili örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 971-996. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-400744 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Kurtulmuş, M., & Karabıyık, H. (2016). Algılanan örgütsel adaletin öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 459-477. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000175962 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Kutlu Abu, N., Bacanak, A., & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307. Doi:10.17539/aej.07102 [Google Scholar]
 27. Mayer, R. C., & Schoorman, F. D. (1992). Predicting participation and production outcomes through a two-dimensional model of organizational commitment. Academy of Management Journal, 35(3), 671-684. https://doi.org/10.5465/256492 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. MoNE (2018). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı (Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 29. Nacar, A. (2019). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile işe bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişki: Kahramanmaraş ili örneği [Master’s thesis, Kahramanmaraş Sütçü İmam University]. [Google Scholar]
 30. Ocak, G., & Olur, B. (2018). Öğretmenlik Mesleğinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Güçlükler. In M. Ergün, B. Oral, & T. Yazar (Eds.) Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 31. Öztürk Çalıkoğlu, H., & Başar, M. A. (2019). Öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemine ilişkin metaforik algıları. Trakya Eğitim Dergisi, 9(4), 892-906. https://doi.org/10.24315/tred.537471 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Polat, H., & Boydak Özden, M. (2020). Türk Eğitim Sisteminde Fırsat ve İmkân Eşitliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. International Journal of Social Science Research, 9(2), 198-213. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/57306/766567 [Google Scholar]
 33. Pehlevan, Z., Temel, C., & Kangalgil, M. (2019). Ortaöğretim beden eğitimi dersi öğretim programı kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin mezunların görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1209-1222. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2948 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Somech, A., & Bogler, R. (2002). Antecedents and consequences of teacher organizational and professional commitment. Educational Administration Quarterly, 38(4), 555-577. https://doi.org/10.1177/001316102237672 [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Sular, M. (2020). Lise öğretmenlerinin işe yabancılaşmaları ile eğitime inanma düzeyleri arasındaki ilişki. Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-11. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buaad/issue/56146/735054 [Google Scholar]
 36. Şişman, M. (2018). Eğitime Giriş (18th Edition). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 37. Taşmektepligil, Y., Yılmaz, Ç., İmamoğlu, O., & Kılcıgil, E. (2006). İlköğretim okullarında beden eğitimi ders hedeflerinin gerçekleşme düzeyi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 139-147. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000070 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Temel, C., Mirzeoğlu, N., & Mirzeoğlu, A. D. (2013). An investigation of physical education teachers’ work alienation level according to some variables. International Journal of Academic Research, 5(4), 502-508. Doi: 10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.72 [Google Scholar]
 39. Türk Eğitim Derneği [TED] (2014). Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik Mesleği. Ankara: TED. Retrieved from https://tedmem.org/download/ogretmen-gozuyle-ogretmenlik-meslegi?wpdmdl=968 [Google Scholar]
 40. Uğraş, S., & Dindar, M. D. Beden eğitimi öğretmenliği mesleki inanç ölçeğinin türk kültürüne uyarlanması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 23-34. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/comusbd/issue/50645/654606 [Google Scholar]
 41. Uğraş, S., Güllü, M., & Yücekaya, M. A. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenliğindeki ilk yılım. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 242-259. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/enad/issue/43049/521541 [Google Scholar]
 42. Yapıcı, M. (2011). Eğitim ve yabancılaşma. Journal of Human Sciences, 8(1), 1-9. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/98 [Google Scholar]
 43. Yeşil, R., & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 123-143. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59449/854077 [Google Scholar]
 44. Yıldırım, N., & Akın, U. (2017). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 213-227. https://doi.org/10.17860/mersinefd.305948 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Yıldız, K., Akgün, N., & Yıldız, S. (2013). İşe yabancılaşma ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1253-1284. https://doi.org/10.9761/JASSS1193 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Yılmaz, A., Esentürk, O. K., & İlhan, E. L. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik durumları ve öğretim sürecinde bu duruma yol açan nedenler: Karma araştırma yaklaşımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2091-2103. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2448 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Yılmaz, S., & Sarpkaya, P. (2009). Eğitim örgütlerinde yabancılaşma ve yönetimi. Journal of Human Sciences, 6(2), 314-333. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/725 [Google Scholar]
 48. Yousef, D. A. (2000) Organizational commitment: a mediator of the relationships of leadership behavior with job satisfaction and performance in a non-western country. Journal of Managerial Psychology, 15(1), 6-24. https://doi.org/10.1108/02683940010305270 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Yüzüak, E. (2006). Kütahya’da ilköğretim ve liselerde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunlarının araştırılması (Master’s Thesis, Kütahya Dumlupınar University, Kütahya, Turkey). [Google Scholar]