International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(2) 386-405

International Scholars’ Views on the Language Reinforcement Program

Yusuf Avcı, Gamze Çelik & Ayşe Dağ Pestil

pp. 386 - 405   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.251.22   |  Manu. Number: MANU-2003-23-0002.R1

Published online: June 20, 2020  |   Number of Views: 89  |  Number of Download: 444


Abstract

Language plays a critical role in an individual’s adapting to a community and developing a sense of friendship and belonging. In its absence, Humans suffer from a lack of trust in each other since they cannot speak in the same language. If they fail to communicate, this incapability leads to problems. Additionally, individual and common social communication can beperformed by language education, as well and language education is directly associated with the cultural transmission. Kyrgyzstan Turkey Manas University functions as an educational bridge between Turkey and Kyrgyzstan and offers education in Turkish (Turkey Turkish). Moreover, there are Turkey Turkish departments at Humanitarian Social Sciences University and Yusuf Balasagun Kyrgyz National University in Kyrgyzstan. The ongoing Language Reinforcement Project annually offers training to the students of these departments of the contracted organizations for six months. According to the scholars’ views how the Kyrgyz students who had the chance to come to Turkey via the Language Reinforcement Projectwere affected by the internship in general and how the components of this project will contribute to Turkish and Kyrgyz peopleare the research questions of the study.The sample of the research consists of ten volunteer scholars working at Yusuf Balasagun Kyrgyz National University in Kyrgyzstan in the Fall Term of the 2018-2019 Academic Year. Six female and four male scholars participated in the research. This study is a qualitative research study and the data collection tool of the study is the interview. According to the results of the study, the scholars expressed their satisfaction with the students’ internship or training in Turkey as well as the other advantages.

Keywords: Language Reinforcement Program, Kyrgyzstan, Turkey, Sociolinguistic, Language and Culture, Cultural Transmission


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Avci, Y., Celik, G. & Pestil, A.D. (2020). International Scholars’ Views on the Language Reinforcement Program . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), 386-405. doi: 10.29329/epasr.2020.251.22

Harvard
Avci, Y., Celik, G. and Pestil, A. (2020). International Scholars’ Views on the Language Reinforcement Program . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), pp. 386-405.

Chicago 16th edition
Avci, Yusuf, Gamze Celik and Ayse Dag Pestil (2020). "International Scholars’ Views on the Language Reinforcement Program ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (2):386-405. doi:10.29329/epasr.2020.251.22.

References
 1. Avcı, Y. &Küçük, S.(2017)a. Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde dilbilgisi öğretimi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(35),49-67.DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12458. [Google Scholar]
 2. Byram, M. & Morgan, C. (1994). Teaching-and-learning language-and-culture. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. [Google Scholar]
 3. Creswell, J. W.  (2013). Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları, araştırma deseni (Selçuk Beşir Demir, Trans.), Ankara: Eğiten Kitap Yayınları. [Google Scholar]
 4. Çeltikçi O. & Kayhan S. (2016). Türkiye ve Kırgızistan Coğrafyasında Halk İnanç ve Uygulamalarının Karşılaştırılması, VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi/ International Journal of Historical Researches, Yıl/Vol. 1, Sayı/No. 2 Güz/Fall, ss.62-84, 2016. DOI: 10.24186 / vakanuvis.263501. [Google Scholar]
 5. Çiftçi, M., Batur, Z. ve Keklik, S. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür.  Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: 365-379. Grafiker yayınları. [Google Scholar]
 6. Dağ Pestil, A.&Özden, M. (2017). Yabancı dil olarak Türkçenin yurtdışında öğretimi tecrübelerinin alana yansımaları üzerine bir anlatı araştırması. The International Journal of Educational Researchers–IJERs. (2017). 8(3), 42-53. [Google Scholar]
 7. Erdem, D.M., Gün, M., &Karateke B. (2015). İleri seviye için hazırlanan İstanbul yabancılara Türkçe öğretim setinin kültür aktarımı açısından incelenmesi. International Journal of Language Academy. 3(1),8-17. DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.214. [Google Scholar]
 8. Ergin, M. (2006). Orhun Abideleri. Boğaziçi Yay. İstanbul. [Google Scholar]
 9. İlhan N. (2012). Toplumsal ve Ferdi düşüncelerin dile yansımaları (dil-düşünce ilişkisi), Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), Summer 2012, 1517-1525.  DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3277. [Google Scholar]
 10. İşcan, A.&Yassıtaş,T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: “Yedi İklim” Türkçe öğretim seti örneği (B1-B2 düzeyi). Aydın TÖMER, 3(1), 47-66 [Google Scholar]
 11. Kramsch, C. (1993). Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 12. Kutlu, A.(2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürün araç olarak kullanımı: Gazi yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği (B1-B2 seviyesi). K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 697-710. [Google Scholar]
 13. Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 14. Saraç, Ş. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine İngiliz katkısı. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/. [Google Scholar]
 15. Şengül, M., (2009). Sosyal farklılıklardan kaynaklanan dil kullanımı ve Türkçe Eğitimine yönelik bir değerlendirme. Turkish Studies, 4(8), 2166-2180. DOI:  http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1040. [Google Scholar]
 16. Selçuk, A.(2007).Sosyal bir davranış biçimi olarak dil.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü Dergisi. 17, 503-50. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1040 [Google Scholar]
 17. Üçler, F.(2018). “Yedi İklim” Türkçe ve İstanbul kitaplarında yer alan somut ve soyut olmayan kültürel mirasların değerlendirilmesi. Route Educational Soscial Science Journal, 5(14), 731-74. DOI: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1659 [Google Scholar]
 18. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.  [Google Scholar]