International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(2) 371-385

Activities Conducted in Primary School through the Eyes of Fourth Graders

Alper Yorulmaz, Zeynep Kılıç, Fatma Özge Ünsal & Halil Çokçalışkan

pp. 371 - 385   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.251.21   |  Manu. Number: MANU-2005-12-0003.R1

Published online: June 20, 2020  |   Number of Views: 116  |  Number of Download: 606


Abstract

It can be said that activities form the basis for active learning, but teachers determine which activity is effective for the development of students. One of the criteria in this determination is the student, which is the basic input of education. Therefore, the aim of the study is to determine the opinions of primary school students about the activities based on their observations. To this end, variables such as the scope, type, location and frequency of the activities, the feelings and thoughts of the children about these activities were determined. The study employed the case study design, one of the qualitative research designs. The study group was comprised of 20 fourth grade students attending primary education in the city of Muğla in the spring term of the 2017-2018 school year. The data were collected by using a semi-structured interview form developed by the researchers. In order for the children to remember the activity types, the activities were introduced to the children one by one before initiating the data collection process. In order to eliminate peer effect in the data collection process, the interviews were individually conducted with each participant and each one lasted 5-10 minutes. In the analysis, content analysis was used. As a result, it was found that the activities most liked by the children are game-based and writing-based activities. Moreover, the students stated that activities are generally conducted inside the class and that they would like to conduct more activities in out-of-class environments.

Keywords: Activity, Primary School, Student, 4th Grade


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yorulmaz, A., Kilic, Z., Unsal, F.O. & Cokcaliskan, H. (2020). Activities Conducted in Primary School through the Eyes of Fourth Graders . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), 371-385. doi: 10.29329/epasr.2020.251.21

Harvard
Yorulmaz, A., Kilic, Z., Unsal, F. and Cokcaliskan, H. (2020). Activities Conducted in Primary School through the Eyes of Fourth Graders . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), pp. 371-385.

Chicago 16th edition
Yorulmaz, Alper, Zeynep Kilic, Fatma Ozge Unsal and Halil Cokcaliskan (2020). "Activities Conducted in Primary School through the Eyes of Fourth Graders ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (2):371-385. doi:10.29329/epasr.2020.251.21.

References
 1. Akçay N. O., Akçay A. ve Kurt M. (2016). Investigation of the secondary school teachers’ view and competency to teaching methods and techniques. Journal of Research in Education and Teaching, 5(1), 333-342. [Google Scholar]
 2. Aksoy, A. B. ve Tozduman-Yaralı, K. (2017). Çocukların öz düzenleme becerileri ile oyun becerilerinin cinsiyete göre incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 442-455. doi: 10.24315/trkefd.304124 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Aslan-Akın, F. Ve Atıcı, B. (2015). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 2(2), 75-102.  [Google Scholar]
 4. Biriktir, A. (2008). İlköğretim 5. Sınıf matematik dersi geometri konularının verilmesinde oyun yönteminin erişiye etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 5. Bozkurt, A. (2012). Mathematics teachers’ perceptions of mathematical activities. Education and Science, 37(166), 101-115. [Google Scholar]
 6. Burgess, P.(1971) Reasons for adult participation in group educational activities. Adult Education, 22(1), 3-29. doi: 10.1177/074171367102200101 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Clark, G. J. (2010). The relationship between handwriting, reading, fine motor and visual-motor skills in kindergarteners. Unpublished doctoral dissertation. Iowa State University, USA.  [Google Scholar]
 8. Coşkun, H.; Akarsu, B. ve Kariper, İ. A. (2012). Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(1), 93-109. [Google Scholar]
 9. Çağlak-Sarı, S. (2011). Çocuk oyun ve öğrenme. Eğitime Bakış, 20, 21-25.  [Google Scholar]
 10. Deshpande, P., ve Ahmed, I. (2019). Evaluation of Peer Instruction for Cybersecurity Education. In Proceeding of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE’19). [Google Scholar]
 11. Doyle, W. (1988). Work in mathematics classes: The context of students' thinking during instruction. Educational psychologist, 23(2), 167-180. doi: 10.1207/s15326985ep2302_6 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Gözalan, E. (2013). Oyun temelli dikkat eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının dikkat ve dil becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 13. Herbst, P. (2008). The teacher and the task. In Proceedings of the 32nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 125-131). [Google Scholar]
 14. Hillman, C., Pontifex, M.B., Raine, L.B., Castelli, D.M., Hall, E. E. & Kramer A.F. (2009). The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children. Neuroscience, 159(3), 1044–1054. doi: 10.1016/j.neuroscience.2009.01.057 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Kangas, M. (2010). Creative and playful learning: learning through game co-creation andgames in a playful learning environment. Think Skills Creativity, 5(1), 1–15. doi: 10.1016/j.tsc.2009.11.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Koç, G. (2006). Teacher-learner roles and interaction systems in constructivist classrooms, Education and Science, 32(142), 56-64. [Google Scholar]
 17. Lester, J. C., Spires, H. A., Nietfeld, J. L., Minogue, J., Mott, B. W., & Lobene, E. V. (2014). Designing gamebased learning environments for elementary science education: A narrative-centered learning perspective. Information Sciences, 264, 4-18 [Google Scholar]
 18. Louv, R. (2010). Doğadaki son çocuk çocuklarımızdaki doğa yoksunluğu ve doğanın sağaltıcı gücü. Temürcü, C. (Çev.).  Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları. (Orijinal yayının baskısı 2008) [Google Scholar]
 19. Mazlum, E. (2015). Işık konusundaki kavram bilgisi göstergelerinin akran öğretimi uygulamalarıyla incelenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. [Google Scholar]
 20. MacDonald, J. (2008). Blended learning and online tutoring: Planning learner support and activity design. Gower Publishing, Ltd.. [Google Scholar]
 21. Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from" Case Study Research in Education.". Jossey-Bass Publishers, 350 Sansome St, San Francisco, CA 94104. [Google Scholar]
 22. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. SAGE. [Google Scholar]
 23. Ministry of National Education (2008). İlköğretim matematik dersi 6-8. Sınıflar öğretim programı kitabı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 24. Nicolopoulou, A. (1993). Play, cognitive development and the social Word: Piaget, Vygotsky, and beyond. Human Development, 36(1), 1-23.  [Google Scholar]
 25. Özaslan, A. (2006). Kelime oyunları ile kelime dağarcığının geliştirilmesinin okuduğunu anlama düzeyine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 26. Özcan, O. (2017). Akran öğretimi yöntemiyle asitler ve bazlar konusunun 12.sınıflarda öğretimi: Bir eylem araştırması, Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum [Google Scholar]
 27. Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111. [Google Scholar]
 28. Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage publications. [Google Scholar]
 29. Pytash, K. E., & Li, J. (2014). The writing dispositions of youth in a juvenile detention center. Journal of Correctional Education, 65(3), p. 24-42. [Google Scholar]
 30. Riedler, M. & Eryaman M.Y.  (2016). Complexity, Diversity and Ambiguity in Teaching and Teacher Education: Practical Wisdom, Pedagogical Fitness and Tact of Teaching. International Journal of Progressive Education. 12(3): 172-186 [Google Scholar]
 31. Saracaloğlu, A. S. ve Altın, M. (2020). Teachers’ opinions on instructional strategies, methods and techniques. The Journal of Educational Reflections, 4(1), 1-24. [Google Scholar]
 32. Saraç, H. (2017). Türkiye’de okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin yapılan araştırmalar: İçerik analizi çalışması. Eğitim, Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), s. 60-81. [Google Scholar]
 33. Seo, S.M. (2018). The effect of fine motor skills on handwriting legibility in preschool age children. The Journal of Physical Therapy Science, 30, 324-327. doi: 10.1589/jpts.30.324 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Shamsuddin, S., Bhauddin, H. & Aziz, N. A. (2012). Relationship between the outdoor physical environment and students’ social behaviour in urban secondary school. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 50, 148-160.  [Google Scholar]
 35. Türk Dil Kurumu (2018). Güncel Türkçe sözlük. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ [Google Scholar]
 36. Töman, U. (2018). Akran öğretimi tekniğinin 6. sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki sistemler ünitesine yönelik başarı düzeylerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3), 1727-1740. [Google Scholar]
 37. Töman, U. ve Yarımkaya, D. (2018). 7. sınıf ışık konusunun öğretiminde akran öğretimi tekniği kullanımının öğrencilerin başarı düzeyleri üzerindeki etkisi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 499-514. [Google Scholar]
 38. Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  [Google Scholar]
 39. Uğurel, I. ve Moralı, S. (2008). Matematik ve oyun etkileşimi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 75-98.  [Google Scholar]
 40. Ütkür, N. (2016). Öğretmenlerin kullandıkları yöntem ve teknik farklılıkları: Hayat bilgisi dersi örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(USBES Özel Sayı II), 1631-1651. [Google Scholar]
 41. Yaşar, A. (2016). Akran öğretim yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin elektrik ve manyetizma konularındaki kavramsal anlama ve tutumlarına etkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 42. Yayla, K. (2017). Mıknatıslar ve akımın manyetik etkisi konusunun öğrenilmesinde akran öğretimi yönteminin etkililiğinin incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 43. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 44. Yin, R. (1984). Case study research. Beverly Hills. [Google Scholar]