International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(2) 166-187

Effect of Activity-Based Visual Arts Education Program on Social Skill Levels of Children in Need of Protection for 7-12 Age Groups

Hande Savaş, Şehnaz Yalçın & Ayşin Satan

pp. 166 - 187   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.251.9   |  Manu. Number: MANU-2005-17-0003.R1

Published online: June 20, 2020  |   Number of Views: 173  |  Number of Download: 649


Abstract

The aim of this research is to improve the social skills of children in need of protection for 7-12 age groups through visual arts education. In the study carried out within the framework of general purpose, the effect of the activity-based visual arts education program on the social skill levels of children in need of protection for 7-12 age groups is examined. Also, it was investigated whether there was a statistically significant difference regarding the social skill total scores of the children according to gender, parents' being alive, participation in any arts / sports activities and dominant hand use variable. For this purpose, 14 children between the ages of 7-12 who are staying in Üsküdar Hasan Tan Nursery and Küçükyalı Children's Houses Site of Turkey Republic Istanbul Governorship constitute the working group. Personal Information Form, Social Skill Assessment Scale (7-12 Age), Visual Arts Education Program were used as data collection tools. According to the findings obtained in the study, it was observed that the study group significantly predicted between the pre-test and post-test scores in favor of the post-test. Within the framework of the personal information form, it was observed that the study group was significantly predicted in favor of the post-test according to parents being alive variable, parental survival variable, participation in any arts / sports activities variable, dominant hand use variable. The findings obtained in the study were discussed in the light of the literature review and some suggestions for future research are presented.

Keywords: Art, Education, Visual Arts Education, Social Skills, Children in Need of Protection


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Savas, H., Yalcin, S. & Satan, A. (2020). Effect of Activity-Based Visual Arts Education Program on Social Skill Levels of Children in Need of Protection for 7-12 Age Groups . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), 166-187. doi: 10.29329/epasr.2020.251.9

Harvard
Savas, H., Yalcin, S. and Satan, A. (2020). Effect of Activity-Based Visual Arts Education Program on Social Skill Levels of Children in Need of Protection for 7-12 Age Groups . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), pp. 166-187.

Chicago 16th edition
Savas, Hande, Sehnaz Yalcin and Aysin Satan (2020). "Effect of Activity-Based Visual Arts Education Program on Social Skill Levels of Children in Need of Protection for 7-12 Age Groups ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (2):166-187. doi:10.29329/epasr.2020.251.9.

References
 1. Abacı, O. (2006). Okul öncesi dönem çocuklarında görsel sanat eğitimi. [Visual art education in preschool children.] İstanbul: Morpa.  [Google Scholar]
 2. Acun Kapıkıran, N. Bora İvrendi, A. & Adak, A. (2006). Okul öncesi çocuklarında sosyal beceri: Durum saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, [Social skills in preschool children: Situation determination. Pamukkale University Journal of Education,] 19, 19-27. [Google Scholar]
 3. Akçamete, G. & Avcıoğlu H. (2005). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (7-12 Yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, [Validity and reliability study of the social skills assessment scale (7-12 years). Journal of Abant İzzet Baysal University Education Faculty] 5(2), 61–77.  [Google Scholar]
 4. Akfırat Önalan, F. (2017). Yaratıcı dramanın işitme engellilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, [The effect of creative drama on the development of the social skills of the deaf. Ankara University Faculty of Educational Sciences Special Education Journal] 5(1), 9-22. [Google Scholar]
 5. Akkök, F. (1996). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi. [Development of Social Skills in Primary Education. Ankara: Ministry of National Education Board of Education and Discipline.] Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 6. Akkurt, S. & Boratav, O. (2018). Neden sanat eğitimi?. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, [Why art education? International Journal of Educational Researchers,] 1(1), 54-60.  [Google Scholar]
 7. Arslan Aypek, A. (2014). A study into the effects of art education on children at the socialisation process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4114-4118. [Google Scholar]
 8. Artut, K. (2001). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. [Art education theories and methods.] Ankara: Anı. [Google Scholar]
 9. Aslan, E. (2008). Drama temelli sosyal beceri eğitiminin 6 yaş çocuklarının sosyal ilişkiler ve iş birliği davranışlarına etkisi. [ The effect of drama-based social skills training on the social relations and cooperation behaviors of 6 years old children.] (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://hdl.handle.net/11607/1160 [Google Scholar]
 10. Avcıoğlu, H. (2001). İşitme engelli çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yaklaşımı ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. [Analyze of the effectiveness of the curriculum presented with cooperative learning approach in teaching social skills to hearing impaired children.] (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 11. Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi. [Teaching Social Skills with Activities] (2. Baskı). Ankara: Kök. [Google Scholar]
 12. Bolat, M. (2015). Müzik eğitiminin üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi. [The effect of music education on the development of social skills of gifted and talented students.] (Doktora Tezi). Erişim adresi: http://hdl.handle.net/11424/37908 [Google Scholar]
 13. Buyurgan, U.S. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle. [Art education and instruction with methods and techniques for all levels of education.] (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 14. Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E.Ç., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. [Scientific Research Methods.] Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 15. Catterall, J. S., &  Peppler, K. A. (2007). Learning in the visual arts and the wordviews of young    children. Cambridge Journal of Education, 37(4), 543-560. [Google Scholar]
 16. Çetin, F., Alpa Bilbay, A. & Albayrak Kaymak, D. (2003). Araştırmadan uygulamaya çocuklarda sosyal beceriler grup eğitimi. [Social skills group education in children from research to practice.] İstanbul: Epsilon.  [Google Scholar]
 17. Dermez, G. H. (2008). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. [Examining the social skill levels of primary school 4th and 5th grade students in terms of some variables.](Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. [Google Scholar]
 18. Erbay, E. (2008). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyleri. [Social skill levels of elementary school primary school students with and without preschool education.] (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: http://hdl.handle.net/11499/2798 [Google Scholar]
 19. Erbay, M. (2013). Sanat eğitimi üzerine. [About art education.] İstanbul: Beta.  [Google Scholar]
 20. Eisner, E. W. (2002). The arts and the creation of mind. Erişim adresi: https://www.semanticscholar.org/paper/The-Arts-and-the-Creation-of-MindEisner/a25c26e03623f253dcd16af65dd6574c9b4d1833 [Google Scholar]
 21. Gülhan, G. (2012). 10-12 Yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri üzerine eğitsel oyunların etkisi. [The effect of educational games on the social skill levels of primary school students aged 10-12.] (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 22. Gündoğan, N. Ü. (2005). Öğrenme ve davranışlarda sol ve sağ beyin yarım kürelerinin fonksiyonel asimetrisinin önemi (Lateralizasyon). [The Importance of Functional Asymmetry of Left and Right Brain Hemispheres in Learning and Behavior (Lateralization).] Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 25(3), 333-336. [Google Scholar]
 23. Güneş, C. (2018). Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. [Examining the social skills of fourth grade students in terms of various variables.] (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp  [Google Scholar]
 24. Günindi, Y. (2010). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına uygulanan sosyal uyum beceri eğitimi programının çocuklarının sosyal uyum becerilerinin gelişimine etkisi. [The effect of the social adaptation skill education program, which is applied to six years old children attending kindergarten, on the development of their social adaptation skills.] (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 25. Güven, E. (2017). 12-14 yaş grubu çocukların müziğe ilişkin tutumları ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Analyze of the relationship between 12-14 age group children's attitudes towards music and their social skill levels.] (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: http://hdl.handle.net/11727/2740 [Google Scholar]
 26. Kara, Y. & Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. [The effect of creative drama method on being acquired some social skills.] Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155. [Google Scholar]
 27. Kocayörük, A. (2000). İlköğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmede dramanın etkisi. [The effect of drama in developing social skills of primary school students.] (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 28. Koşay, A. (2013). Çocuk yuvasında ve çocuk evinde kalan korunmaya muhtaç çocuklar ile ailesi yanında yaşayan çocukların sosyal becerilerinin karşılaştırılması. [Comparison of the social skills of children in need of protection who live in kindergarten and nursery and children living with their families.] (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: http://hdl.handle.net/20.500.12397/7002 [Google Scholar]
 29. Kurtuluş, Y. (2002). Sanat eğitimi hareketi ve Tonguç. [Tonguç and the Art Education Movement.] Eğitim ve Bilim Dergisi, 27(123), 31-34. [Google Scholar]
 30. Kuru, Ş.A. (2016). Bilgi üretim formu olarak sanat ve pedagojik projeler.[ Art and pedagogical projects as information production form.] Yedi Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi, 15, 1-10. [Google Scholar]
 31. Öztürk, A. (2008). Okul öncesi eğitimin ilköğretim 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi. [ Analyze of the effects of preschool education on the social skills of primary school 1st and 3rd grade students.] (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı, Konya. [Google Scholar]
 32. Parin, S., & Bilan, S. (2007). Devlet ve çocuk ilişkisi bağlamında sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumları üzerine bir analiz. [An analysis on social services and child protection institutions in the context of the state and child relationship. Istanbul University Faculty of Letters, Journal of Sociology.] İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 1, 119-128. [Google Scholar]
 33. Sazcı, A. (2014). 9 ve 12 yaş grubu öğrencilerin yönetici işlevleri ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Examining the relationship between the executive functions and social skills of 9 and 12 year old students.] (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: http://hdl.handle.net/11424/37889 [Google Scholar]
 34. Seven, S. (2008). Yedi-sekiz yaş çocuklarının sosyal becerilerinin incelenmesi.[Analyze of the social skills of seven-eight year old children.] Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 151-174. [Google Scholar]
 35. Sökezoğlu, D. (2010). Ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitiminin 7-11 yaş grubu çocuk yuvası öğrencilerinin sosyal gelişimleri üzerine etkisi. [The effect of music education based on rhythm, movement and song teaching on the social development of 7-11 age group kindergarten students.] Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 161-182. [Google Scholar]
 36. Şahin, D., & Yağcı, M.M. (2012). Bireyin toplumsallaşma sürecinde sanat eğitiminin önemi. [The importance of art education in the socialization process of the individual.] Batman University Journal of Life Sciences, 1(1), 273 - 277. [Google Scholar]
 37. Tazegül, Ü. (2014). Sporun kişilik üzerindeki etkisinin araştırılması. [Research of the effect of sport on personality.] The Journal of Academic Social Science Studies, 25, 537-544. [Google Scholar]
 38. T.C. Resmi Gazete, (1983). 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Kurulmasına Dair Kanun. Sayı:18059. [Google Scholar]
 39. Temelli, M.E. (2019). Korunma ve bakım altında bulunan çocukların aile algısı; Bilecik örneği.[ Family perception of children under protection and care; Bilecik example.] (Yüksek Lisans Tezi). Yalova Üniversitesi, Yalova. [Google Scholar]
 40. Topaloğlu Özdemir, A. (2013). Etkinlik temelli sosyal beceri eğitiminin çocukların akran ilişkilerine etkisi. [Effect of activity-based social skills education on children's peer relationships.] (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya). Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/6112012-Etkinlik-temelli-sosyal-beceri-egitiminin-cocuklarin-akran-iliskilerine-etkisi.html [Google Scholar]
 41. Vural, B. (2004). İfade ve beceri dersleri için özel öğretim yöntemleri. [Special teaching methods for representation and skill lessons.] (2. Baskı). İstanbul: Bilge. [Google Scholar]
 42. Yazıcı, E. (2017). The impact of art education program on the social skills of preschool children. Journal of    Education and Training Studies, 5, 17-26.  [Google Scholar]
 43. Yolcu, E. (2004). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Nobel.  [Google Scholar]